ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

 

                สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก เริ่มตั้งสำนักงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปรากฏชัดแต่จากการค้นคว้าตามประวัติ

ของสำนักงานอัยการสูงสุดและตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการพ.ศ. ๒๔๙๘ ระบุว่า ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนาย

แผ่นดินประจำศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาลดังนั้น จากประวัติของศาลจังหวัดนครนายกซึ่งได้จัดตั้งศาลจังหวัดนครนายกมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๘สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงต้องตั้งมาพร้อมกับศาลจังหวัดนครนายกด้วยเช่นกัน แต่เดิมสำนัก

งานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงตั้งอยู่รวมกับศาลา

กลางจังหวัดนครนายก ซึ่งแต่เดิมศาลากลางจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ในตัวเมืองตลาดนครนายก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด

หลังเดิมมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ต่อมาได้มีเอกชนขอแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ศาลากลางจังหวัดนคร

นายกจึงย้าpมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันห่างออกมาตามถนนสุวรรณศร ประมาณ๒ กิโลเมตรจากที่เดิมโดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มี

พิธีวางศิลาฤกษ์   และก่อสร้างอาคารศาลากลางเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ซึ่งในระหว่างที่ศาลากลางจังหวัด

กำลังก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกได้เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว อยู่ที่ฝั่งตำบลวังกระโจม

(ตลาดเก่า)แต่เมื่อศาลากลางจังหวัดนครนายกก่อสร้างเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังใหม่ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Additional information

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังเก่า) ชั้น 1

ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000

โทร 0-3731-1095  แฟกซ์ 0-3731-3398