เนื้อหา

ประวัติความเป็นมา

1238932329ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก1238932329

                        สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก เริ่มตั้งสำนักงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด  ไม่ปรากฏชัด แต่จากการค้นคว้าตามประวัติของสำนักงานอัยการสูงสุดและตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ระบุว่า ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล ดังนั้น จากประวัติของศาลจังหวัดนครนายกซึ่งได้จัดตั้งศาลจังหวัดนครนายกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๓๘ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงต้องตั้งมาพร้อมกับศาลจังหวัดนครนายกด้วยเช่นกัน แต่เดิมสำนักงานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย      สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงตั้งอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งแต่เดิมศาลากลางจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ในตัวเมืองตลาดนครนายก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิมมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ต่อมาได้มีเอกชนขอแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ศาลากลางจังหวัดนครนายกจึงย้าย มาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันห่างออกมาตามถนนสุวรรณศร ประมาณ ๒ กิโลเมตรจากที่เดิม โดยในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างอาคารศาลากลางเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ซึ่งในระหว่างที่ศาลากลางจังหวัดกำลังก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกได้เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว อยู่ที่ฝั่งตำบล              วังกระโจม (ตลาดเก่า)แต่เมื่อศาลากลางจังหวัดนครนายกก่อสร้างเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก หลังใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๒ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

                634950t7vde8eg7v

                       

12389323291238932329 สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังเก่า) ชั้น 1 12389323291238932329
ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000
โทร 0-3731-1095  แฟกซ์ 0-3731-3398

 634950t7vde8eg7v